Happy Feet @ Rosa - Pedicure/voetverzorging
Privacy Verklaring en wet AVG


Algemene Voorwaarden
van Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa
 
 
 
 
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa en een cliënt.
Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
 
2. Persoonsgegevens en Privacy
De cliënt voorziet pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa vóór de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart op. Deze gegevens behandelt Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
En mocht een doorverwijzing naar huisarts of medisch specialist noodzakelijk zijn, dan worden uw gegevens uitsluitend met uw toestemming doorgegeven.
Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de cliënt.
 
3. Aansprakelijkheid
Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 
4. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa.
Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa moet de cliënt binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 
5. Afspraken
Bent u verhinderd dan moet u de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, melden aan pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa.
Indien u deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan u berekenen.
 
Komt u meer dan 5 minuten te laat dan de afgesproken tijd, dan mag pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa de verloren tijd inkorten op de behandeling en toe het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 
Pedicurepraktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 
6. Betaling
Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa vermeldt alle prijzen van behandelingswijzen en producten zichtbaar in de praktijk.
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa vermeldt prijswijzigingen 2 maanden voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in haar praktijk.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, of via Pin of Tikkie.

 
WET AVGPedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa, 
gevestigd aan de Doornenburg 72, 1965 BT Heemskerk,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa
Doornenburg 72
1965 BT  Heemskerk
06 – 29 27 32 20
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Beeldmateriaal, alleen indien nodig en in overleg
- Gegevens m.b.t. de gezondheid, die relevant zijn voor mijn vak gebied
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via happyfeet-rosa@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
   kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaar of een medewerker van Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa) tussen zit. 
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Vistaprint Website. De website www.happyfeet-rosa.nl verzamelt géén persoonsgegevens van haar bezoekers.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën;
Betalingen            : T/m de termijn welke door (fiscale) wet- & regelgeving
                                wordt opgelegd aan Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa.
N.A.W.                 :  Tot 3 jaar na het laatste contact
Beeld                    : T/m intrekking toestemming betrokkene
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar happyfeet-rosa@ ziggo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met  happyfeet-rosa@ziggo.nl
 

 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint