top of page

Algemene Voorwaarden

van Pedicure Praktijk Happy Feet @ Rosa

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa en een cliënt.

Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

2. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

4. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa.

Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa moet de cliënt binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

5. Afspraken

Bent u verhinderd dan moet u de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, melden aan pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa.

Indien u deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan u berekenen.

Komt u meer dan 5 minuten te laat dan de afgesproken tijd, dan mag pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa de verloren tijd inkorten op de behandeling en toe het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Pedicurepraktijk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

6. Betaling

Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa vermeldt alle prijzen van behandelingswijzen en producten zichtbaar in de praktijk.

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Pedicurepraktijk Happy Feet @ Rosa vermeldt prijswijzigingen 2 maanden voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in haar praktijk.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, of met pin te voldoen.

bottom of page